کاهش ریسک های صادرات

تامین امنیت مالی صادرکنندگان و گسترش صادرات غیر نفتی کشور، هدف صندوق ضمانت صادرات ایران است..ریسک های سیاسی و تجاری در روند صادرات موجب نگرانی صادرکنندگان است چون در...
واتساپ
تلگرام
اینستاگرام
پشتیبانی در کوتاه ترین زمان